Toimintasäännöt

Turun Pyrkivä ry – Toimintasäännöt Voimassa 29.1.2001 alkaen


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Turun Pyrkivä ry

Yhdistyksen kotipaikka on Turku Länsi-Suomen läänissä

Yhdistys on perustettu Tammikuun 23 päivänä 1906
ja siitä käytetään näissä säännöissä  nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

Seuran toiminta-alueena on koko Suomi.
2 §  Seuran tarkoitus

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana. Lisäksi seura voi kuulua muihin järjestöihin, mikäli seuran kokous niin päättää.
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
3 § Seura toteuttaa tarkoitustaan

1 Tarjoamalla jäsenille
– kilpailutoimintaa
– koulutustoimintaa
– valmennus- ja harjoitustoimintaa
– nuorisotoimintaa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– kuntoliikuntaa
– kulttuuritoimintaa
– muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2  Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3  Harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseen seura voi:

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
– hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia
– omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia
– harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä, kioski- ja bingotoimintaa
– välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita.
4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.
5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä  kutsua henkilö. Joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.
6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty,
Mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Seuran kokous voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.
Johtokunta päättää urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvistä kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.
Seuran asemesta voi kuripitotoimista päättää asianomainen kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä sekä nuorisojäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi jos
– hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena viiden (5) vuoden jäsenmaksua vastaavan maksun.
– on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.
9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään
helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.
10 §  Kevät- ja syyskokous

 Kevätkokouksessa käsitellään

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan  kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin-
tarkastajien antama lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsitellään

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, nuorisojäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilin-tarkastajia
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13 Päätetään sanomalehdestä, jossa kutsu seuran kokouksiin julkaistaan.
14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15 Päätetään kokous

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa, siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellämainitulla tavalla esityksen.
12 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä vallittujen tarkastajien tarkastettava

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §  Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaalin ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä  jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuo-deksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 tai 8 jäsentä ja 3 tai 4 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4 Vastata seuran taloudesta
5 Pitää jäsenluetteloa
6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraava toimintavuotta varten
8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
9 Hyväksyä uudet jäsenet sekä päättää seuran urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvistä kurinpitotoimista
10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta
15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.
17 § Jaostot

Jaostot voivat päättää vahvistetun talousarvion ja seuran johtokunnan hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuraa koskevista oikeustoimista, sopimuksista ja sitoumuksista päättää johtokunta.
18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen.
19 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, ja niiden välinen aika on vähintään neljä ( 4 ) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4 ) äänestyksessä annetuista äänistä
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksessa valitut henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


20 § Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle


21 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.